Programy i działania profilaktyczne prowadzone przez Wydział Prewencji KMP Gorzów Wlkp.

W Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. realizowane są własne oraz wojewódzkie programy i działania o charakterze prewencyjnym, których celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gorzowa Wlkp. oraz Powiatu Gorzowskiego. Programy oraz różnego rodzaju przedsięwzięcia skierowane są do wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży, jak i seniorów.

WOJEWÓDZKI PROGRAM EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY „LUPO”

Działania w ramach tego programu skierowane są do uczniów szkół podstawowych oraz dzieci z grup „zerówkowych”. Realizatorami programu są dzielnicowi oraz specjaliści do spraw nieletnich i profilaktyki społecznej.

1. W ramach programu „Lupo” przeprowadzane są spotkania z uczniami klas I-IV na temat bezpieczeństwa, mające na celu kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań oraz eliminowanie zjawisk patologicznych. Spotkania te realizowane są systematycznie w ciągu całego roku szkolnego, począwszy od września, po spotkania przed okresem letnich wakacji.

2. „Lupo” w klasach V-VI- dla tej grupy wiekowej program przewiduje Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. „Bezpieczne Wakacje z Lupo”, poprzedzony spotkaniami, których celem jest kształtowanie postaw zgodnych z normami prawnymi i społecznymi, a także edukacja z zakresu przeciwdziałania przemocy, w tym cyberprzemocy, bezpieczeństwa na imprezach masowych, zasad ruchu drogowego, bezpiecznych zachowań i sposobów unikania zagrożeń, uzależnień i zdrowego stylu życiu oraz  pierwszej pomocy przedmedycznej.

WOJEWÓDZKI PROGRAM EDUKACYJNO-INFORMACYJNY PN" BEZPIECZNA MŁODOŚĆ"

Program skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych,kadry pedagogicznej i rodziców uczniów szkół ponadpodstawowych woj. lubuskiego.

Program zakłada prowadzenie systematycznych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa młodzieży woj. lubuskiego poprzez informowanie i edukację  na temat skutków zachowań ryzykownych takich jak: zażywanie narkotyków, spożywanie alkoholu, cyberprzemoc, a także w obszarze możliwości zapobiegania zjawiskom patologicznym i ochrony przed staniem się ofiarą przestępstw.W ramach programu przewiduje się działania informacyjno-edukacyjne w poszczególnych grupach wiekowych uczniów szkół ponadpodstawowych w kilku obszarach tematycznych, takich jak: odpowiedzialność prawna nieletnich, przestępstwa z nienawiści, uzależnienia, cyberprzemoc/cyberprzestępczość, bezpieczeństwo w ruchu drogowym.Działaniom skierowanym do młodzieży będą towarzyszyły działania adresowane do opiekunów, rodziców uczniów i kadry pedagogicznej szkół, takie jak szkolenia i wywiadówki profilaktyczne.Program opracowany został w Wydziale Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp.Uzyskał akceptację i pozytywną opinię Lubuskiego Kuratora Oświaty, Pani Ewy Rawy.Szkoły ponadpodstawowe na terenie województwa lubuskiego mogą przystąpić do Programu poprzez wypełnienie Deklaracji i kontakt z Wydziałem Prewencji Komendy Powiatowej/Miejskiej Policji w danym powiecie.

WOJEWÓDZKI PROGRAM ANTYDOPALACZOWY PN. "DOPALAM się SOBĄ"

Program skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, mający na celu ograniczenie zjawiska sięgania przez młodzież po środki odurzające, w tym dopalacze, jak również wzrost świadomości prawnej małoletnich, kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań, kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia. Zajęcia z młodzieżą realizowane są przez specjalistów ds. nieletnich oraz profilaktyki społecznej w każdej szkole na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

PROJEKTY PROFILAKTYCZNE

„Zapobieganie Handlowi Ludźmi”

Działania w ramach tego projektu adresowane są do młodzieży, uczącej się w szkołach średnich, które są potencjalnymi ofiarami handlu ludźmi. Spotkania realizowane są w okresie przedwakacyjnym, z uwagi na zagrożenia, jakie niesie ze sobą wakacyjny czas, tj. poszukiwanie dorywczej pracy, wyjazdy za granicę, a także czas beztroski i poszukiwania przygód, co w rezultacie może nieść ryzyko stania się ofiarą handlu ludźmi.

 

Metryczka

Data publikacji : 07.01.2009
Data modyfikacji : 30.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Ziętek
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Ziętek
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Jaroszewicz
do góry