Spis telefonów - Dostęp do informacji publicznej - Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną. Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu (art. 2 cyt. ustawy).

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KMP, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej   na poniższy adres, listem tradycyjnym.

        Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.
 
            Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe zostaniecie Państwo powiadomieni o powodach opóźnienia w przekazanym terminie oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jednocześnie informujemy, że ograniczenia dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej (osoby potrzebujące informacji do prac magisterskich/licencjackich/doktoranckich obwiązane są wypełnić również część „dotyczy osób ubiegających się  o uzyskanie materiałów....”).
 

formularz wniosku

Nasz adres :

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp.

ul. Wyszyńskiego 122

tel. +48 47 7912002

fax. +48 47 7912015

 

e-mail KMP Gorzów Wlkp.: komendant.kmp_gorzow@go.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 05.05.2009
Data modyfikacji : 23.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Ziętek
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Ziętek
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Ziętek
do góry