Petycje - Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Składanie petycji

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposobów postępowania w sprawach dotyczących petycji określa Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach ( Dz. U. z 2014r., poz. 1195).

Petycja może być złożona w interesie:

  1. publicznym;
  2. podmiotu wnoszącego petycję:
  3. podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

- petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów- przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

- petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja powinna zawierać:

1)    oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję),
2)    wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów),
3)    oznaczenie adresata petycji,
4)    wskazanie przedmiotu petycji.

Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w pkt. 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o petycjach.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot ten, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej - zgoda jest dołączana do petycji.

Petycję można składać:

- listownie na adres:  Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp.

                             ul. Wyszyńskiego 122

                             66-400 Gorzów Wlkp.

- osobiście- w punkcie recepcyjnym KMP, przy ul. Wyszyńskiego 122, w godz. 7:30- 15:30

- faksem- na numer: (95) 738 20 15

- za pośrednictwem platformy ePUAP ( www.epuap.gov.pl)

- za pośrednictwem poczty elektronicznej- na adres komendant.kmp_gorzow@go.policja.gov.pl.

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym wyżej terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy.

Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Metryczka

Data publikacji : 21.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Nagórka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Nagórka
do góry