Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego - Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego

Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWO TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) organy administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia realizacji usługi pozwalającej na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoby te,  zwane „osobami uprawnionymi” w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016) mają prawo do korzystania z bezpłatnej usługi polegającej na załatwieniu sprawy z pomocą tłumacza migowego. Usługa ta będzie realizowana podczas wizyty osoby uprawnionej w Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Osoba uprawniona, która wyrazi chęć skorzystania z tego rodzaju usługi zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed terminem wizyty w KMP, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Wybór preferowanej formy komunikacji

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy, dla której właściwa jest jednostka Policji może wybrać jeden ze sposobów dokonania zgłoszenia potrzeby skorzystania z usługi:

1.       wysłanie maila pod adres: dyzurny.kmpgorzow@go.policja.gov.pl,

2.       przesłanie informacji faksem pod numer: 47 791 25 15,

3.       wysłanie wiadomości sms lub mms pod nr: 519 534 661.

Wysłanie zgłoszenia

Wysyłając zgłoszenie należy podać następujące dane:

1. imię i nazwisko osoby uprawnionej,

2. imię i nazwisko osoby przybranej (jeśli jest wybrana),

3. rodzaj sprawy i krótki jej opis (w przypadku sprawy już prowadzonej osobę lub komórkę organizacyjną Komendy, która sprawę realizuje),

4. propozycję terminu wizyty (z wyjątkiem spraw bardzo pilnych, co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w KMP),

5. kontakt zwrotny/sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (zgłaszającą),

6. preferowaną metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy Komendy będą załatwiane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania maila lub faksu.

Spotkanie i załatwienie sprawy

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym merytorycznie pracownikiem Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony w zgłoszeniu.

Dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. zapewnia osobie uprawnionej dostep do świadczeń tłumacza PJM, SJM lub SKOGN. Świadczenie to jest dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, bezpłatne (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

Osoba uprawniona w celu załatwienia sprawy może skorzystać z pomocy wybranego przez siebie tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Nie wyklucza to możliwości skorzystania z innych uprawnień.

Pomoc osoby przybranej

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej, nie wymaga się od tej osoby przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochrnonie informacji niejswanych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

 
 
 
 

Metryczka

Data publikacji : 11.10.2013
Data modyfikacji : 23.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
nadkom.Magdalena Ziętek
Osoba udostępniająca informację:
nadkom.Magdalena Ziętek
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Ziętek
do góry