Dostęp do zasobów archiwalnych

Składnica Akt Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

SKŁADNICA AKT KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI w GORZOWIE WLKP. usytuowana jest w strukturach Zespołu Ochrony Informacji Niejawnych KMP w Gorzowie Wlkp. Adres siedziby: Składnica Akt KMP w Gorzowie Wlkp. ul. Zygalskiego 2, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (95) 738 26 40

 

SKŁADNICA AKT KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI w GORZOWIE WLKP.

 podlega pod
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.
 
Adres siedziby:
Składnica Akt KMP w Gorzowie Wlkp.

ul. Zygalskiego 2

66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (95) 738 26 40
 
 
Składnica Akt Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. podporządkowane jest Komendantowi Miejskiemu Policji. Zasób archiwalny KMP stanowią akta wytworzone przez:

·        Komendę Miejską Policji, MO/Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Gorzowie Wlkp. i podporządkowane im jednostki terenowe MO byłego województwa gorzowskiego
·        komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz jednostek podległych - do chwili obecnej.


 
Podstawowym zakresem działań Składnicy Akt KMP w Gorzowie Wlkp., jest obsługa własnej instytucji, poprzez wykonywanie następujących zadań:

-        gromadzenie i ewidencjonowanie dokumentacji,
-        wykonywanie usług w zakresie opracowywania kwerend,
-        sporządzanie kserokopii dokumentów,
-        prowadzenie działalności informacyjnej,
-        udostępnienia dokumentacji archiwalnej,
-        brakowanie dokumentacji niearchiwalnej o czasowym okresie przechowywania.
 
Dokumentację zgromadzoną w Składnicy Akt  KMP w Gorzowie Wlkp. udostępnia się do celów:

-        służbowych,
-        naukowo - badawczych,
-        publicystycznych,
-        innych.

W celu uzyskania pozwolenia wglądu do akt archiwalnych Policji, należy złożyć pisemny wniosek do Komendanta Miejskiego  Policji w  Gorzowie Wlkp.

Akta udostępnia się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, który powinien zawierać:

-        imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji, jeśli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;
-        nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały archiwalne - jeśli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna;
-        określenie materiałów archiwalnych oraz tematu i okresu ich wytworzenia;
-        cel, dla jakiego mają być udostępnione (temat i zakres pracy naukowej).

W przypadku udostępniania akt do celów naukowo-badawczych, od zainteresowanej osoby wymaga się przedłożenia zaświadczenia z uczelni.
Udostępnienie akt dla celów innych niż naukowo-badawcze wymaga od osoby ubiegającej się o ich udostępnienie wykazania swojego interesu prawnego.
Wiadomości uzyskane z udostępnionej dokumentacji nie mogą być wykorzystane w sposób lub celach naruszających obowiązujące prawo.

Dokumentację udostępnia się, jeśli nie zawiera ona informacji niejawnych i nie wymaga ochrony przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej.

Akta udostępnia się wyłącznie w obecności pracownika Składnicy Akt. Miejsce udostępniania dokumentacji obejmującej zasób archiwalny jednostek, stanowi siedziba Składnicy Akt Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp., usytuowana w obiekcie przy ul. Zygalskiego 2.

Zakres, formę i sposób korzystania z dokumentów archiwalnych określają:

-        Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173);
-        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2008 r. w prawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. Nr 107, poz. 679);
-        Zarządzenie nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 9, poz. 42);
-        Zarządzanie nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 16, poz. 95).

Metryczka

Data publikacji : 28.05.2012
Data modyfikacji : 11.10.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Chmielenko
Osoba udostępniająca informację:
Anna Chmielenko
Osoba modyfikująca informację:
Anna Chmielenko
do góry